Khô hạn

Phía sau một cô gái hư hỏng

Phía sau một cô gái hư hỏng

Ai cũng có thời tuổi trẻ nổi ngông cuồng nổi loạn, điều quan trọng là cần biết dừng lại đúng lúc. Đừng đánh mất tương lai của mình vì những điều không xứng đáng.